භාණ්ඩ හා සේවා වැඩි දියුණුව සදහා තත්ව පාලනය පිළිබද වැඩමුළුව 2019-02-20 සහ 2019-02-21

Feb20 21 Workshop on Quality Control for Product and Service Improvements