ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් (GMP) භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව සිංහල මාධ්‍යය - 2020-09-23 උදේ 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා

GMP 2020 09 23