govlk

කොහූ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයතන සඳහා යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවකතත් (GMP) පද්ධති භාවිතයන් පිළිවබඳ පාඨමාලාත 2021-04-28 (බදාදා) 0900 පැය සිට 1600 පැය දක්තා (Online programme)

gmp