ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මගින් ආනයනික සහ දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත සිමෙන්ති වල අනුකූලතාවය හෙවත් ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය