මාධ්‍ය නිවේදනය - දේශීය ටින් මාළු සඳහා "SLS" ලාංජනය අනිවාර්ය වේ

දශය ටන මළ සඳහ SLS ලඡනය අනවරය ව. page 0001

 

 

 

දශය ටන මළ සඳහ SLS ලඡනය අනවරය ව. page 0002