මාධ්‍ය නිවේදනය – ආනයනික ටින් මාළු සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාලයන්හි පලවන වාර්තා පිලිබදව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ පැහැදිලි කිරීම

May 26, 2023

මාධ්‍ය නිවේදනය – ආනයනික ටින් මාළු සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාලයන්හි පලවන වාර්තා පිලිබදව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ පැහැදිලි කිරීම

Scanned Image

Go Back