ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ගරු සභාපති ආචාර්ය අසංග රණසිංහ මහතා 2023-08-23 දින මවුබිම පුවත්පත සමග කළ සාකච්ඡාව.

August 23, 2023

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ගරු සභාපති ආචාර්ය අසංග රණසිංහ මහතා 2023-08-23 දින මවුබිම පුවත්පත සමග කළ සාකච්ඡාව.

Go Back